Här kommer information från Vänföreningen Spontankören

Vänföreningen Spontankören kallar till Årsmöte 18/3 2019
Föreningens medlemmar kallas till Årsmöte den 18/3 kl 20 i Mårtenslunds
matsal.
I Valberedningen sitter Carina Kofued och Gunila Erlandson.
Har ni förslag att ta upp så ska ni maila till spontankoren@gmail.com senast 14 dagar innan så vi hinner behandla dem.

DAGORDNING​​​​     ​      
1. Årsmötet öppnas​
2. Fastställande av röstlängd​​​                        
3. Fråga om årsmötet är rätt utlyst​​​​                                         4. Fastställande av dagordning                         ​​​​          
5. Val av mötesfunktionärer​​​​                  
    a) Val av ordförande och sekreterare för mötet​​                          
    b) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare​                                
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för Spontankören 2018.                            
7. Behandling av ekonomisk berättelse​                                                      
8. Behandling av revisorns berättelse​                                                  
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen​                              
10. Val av styrelseledamöter​                                                              
11. Val av suppleanter​​​​                        
12. Val av revisor​​​​                          
13. Val av revisorssuppleant​​​                          
14.Val av valberedning​​​                          
15. Inskickade förslag
                 
16. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret                                
17. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget förverksamhetsåret    
18. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet​​            
19. Ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling​​          
20. Mötet avslutas

Spontankörens styrelse Foto: Linda Andersson